1 minuta
Vijesti

AKTIVNOSTI STVARANJA PRIHODA ZA INVALIDNE OSOBE KANTONA SARAJEVO

Od 01. Februara 2015., Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. je započeo realizaciju projekta “Aktivnosti stvaranja prihoda za invalidne osobe Kantona Sarajevo”. Projekat finansira partnerska organizacija NAK-Karitativ e.V. i obuhvatiće osobe sa civilnim invaliditetom kao i njihova socijalno ugrožena domaćinstva u opštinama/općinama koje pripadaju Kantonu Sarajevo. Korisnici mogu biti sve osobe sa civilnim invaliditetom i sa kvalitetnim poslovnim idejama za započinjanje ili razvoj sopstvene ekonomske aktivnosti. Korisnici mogu biti i osobe iz domaćnstva koje zbog staranja o invalidnoj osobi ne mogu naći zaposlenje. Razmotriće se i aplikacije udruženja invalida za radionice koje proizvode određeni prihod za članove i/ili Udruženje. Posebnu podršku imaće aplikacije koje ispunjavaju postavljene uslove a koje su podnijete od strane žena, mladih osoba, samohranih roditelja. Gdje god je to moguće i svrsishodno, biće ohrabrivani i zajednički projekti. Odobrene donacije biće dodeljivane isključivo u vidu materijalno-tehničkih sredstava, bez gotovinskih isplata. Prosječna vrijednost pojedinačne donacije određena je na maksimalnoj protivvrijednost 1.300 EUR. Pored ovog iznosa, Help će obezbijediti profesionalnu edukaciju za svakog korisnika a prema njegovim sklonostima i mogućnostima. Svaki korisnik će imati obavezu da u roku od tri mjeseca od dobijanja opreme i/ili materijala registruje svoju aktivnost (gdje je to moguće) i da prisustvuje edukacijama određenim od strane Help-a.
Svi zainteresovane osobe detaljne informacije o projektu, kao i formulare za prijavu, mogu dobiti na prezentaciji koja će biti održana:

13.Februara 2015 u 14 sati u multimedijalnoj sali TMP-a koja se nalazi u ulici Ramiza Salčina br. 2